Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

MijnEvent.nl, gebruikster van deze voorwaarden, wordt hierna aangeduid als “de gebruiker of MijnEvent.nl”. De te verhuren materialen of de aangeboden diensten, worden hierna aangeduid als “het gehuurde of aangebodene” en worden omschreven in de bij de overeenkomst behorende offerte of het concept. Degene aan wie de materialen of diensten worden verleend/verhuurd, wordt hierna aangeduid als “opdrachtgever”.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen, overeenkomsten en offertes tussen MijnEvent.nl en de opdrachtgever.

2.2 In het geval dat een artikel, of onderdeel van een artikel, van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverhinderd. In een dergelijk geval zullen de partijen, voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling, een vervangende bepaling in de plaats laten treden die zoveel mogelijk aansluit bij de doelstelling van de partijen.

Artikel 3 Aanvang en Einde

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan per gespecificeerde periode in hele dagen, weekenden en/of de vooraf afgesproken periode.

3.2 Opdrachtgever is verplicht het gehuurde/aangebodene bij ontvangst te inspecteren en voor akkoord van ontvangst in goede staat te accepteren.

3.3 De periode gaat in op het moment dat het gehuurde/aangebodene aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. In het geval dat het gehuurde/aangebodene buiten de besproken huurperiode geleverd en terug opgehaald wordt, betaalt de opdrachtgever enkel voor de besproken huurperiode.

3.4 Indien opdrachtgever het gehuurde/aangebodene niet op overeengekomen datum en tijdstip komt afhalen dan wel in ontvangst neemt, blijft de opdrachtgever gebonden aan de overeenkomst en blijft de verplichting tot betaling van het bedrag, zoals benoemd op de offerte, bestaan.

3.5 Het gehuurde/aangebodene dient op de overeengekomen datum – tijdens openingstijden – aan MijnEvent.nl te worden geretourneerd of, wanneer overeengekomen, door MijnEvent.nl te kunnen worden opgehaald.

3.6 In het geval dat het gehuurde/aangebodene niet op de einddatum is geretourneerd, is opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

3.6.1 MijnEvent.nl is alsdan gerechtigd het gehuurde/aangebodene terug te laten halen. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.6.2   In het geval dat het terughalen van het gehuurde/aangebodene op enigerlei wijze wordt vertraagd, is de opdrachtgever voor elke dag dat het terughalen wordt vertraagd een bedrag verschuldigd gelijk aan de prijs per dag, zoals benoemd op de offerte, verhoogd met een bedrag van 50 procent.

3.6.3   In het geval dat terughalen van het gehuurde/aangebodene (deels) onmogelijk is, is de opdrachtgever de vervangingswaarde van het gehuurde/aangebodene verschuldigd aan MijnEvent.nl. In geval van verhindering bij het terughalen van het gehuurde/aangebodene geldt artikel 5.4.

Artikel 4 Locatie

4.1 De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van de locatie.

4.1.1 De opdrachtgever is verplicht te controleren of de gekozen locatie voor het evenement geschikt is voor het gehuurde/aangebodene en het aanleveren en opbouwen van het gehuurde/aangebodene.

4.1.2 In het geval dat er bijzonderheden omtrent de locatie zijn of in het geval dat het leveren en opbouwen verhinderd kan zijn, dient de opdrachtgever dit altijd vooraf bij de projectleider te vermelden.

4.1.3 De projectleider zal (in overleg) beslissen of het mogelijk is om het gehuurde/aangebodene te leveren en op te bouwen.

4.1.4 In het geval dat de opdrachtgever de locatie niet gecontroleerd heeft op toegankelijkheid of hier geen melding van heeft gemaakt, dan gelden en/of artikelen 5.5/8.4.2.

Artikel 5 Prijzen en Betalingsvoorwaarden

5.1 Vervoers-, laad- en loskosten worden duidelijk op de offerte en nota benoemd en de opdrachtgever is zich ervan bewust dat deze kosten betaald dienen te worden aan MijnEvent.nl .

5.2. Het gehuurde/aangebodene wordt enkel aan de opdrachtgever geleverd wanneer 100% van het overeengekomen bedrag, zoals benoemd op de offerte, 14 dagen van tevoren is betaald.

5.2.1   Wanneer het bedrag niet (volledig) betaald is, is MijnEvent.nl gerechtigd om alle opdrachten te staken en het gehuurde/aangebodene niet te verstrekken aan de opdrachtgever.

5.2.2   Uitzonderingen op de betalingsvoorwaarden kunnen enkel plaatsvinden wanneer dit vroegtijdig met de projectleider overeengekomen en vastgelegd is.

5.2.3   Voor het reserveren van bepaalde data, diensten en materialen wordt een aanbetaling verlangt van ca. 20% van het offertebedrag, bij eventuele stornering worden deze gelden terug vergoed aan de opdrachtgever. Dit gaat ten alle tijden in overleg met de projectleider en wordt vastgelegd binnen de offerte.

5.3 In geval van schade aan het gehuurde/aangebodene onder aansprakelijkheid van de opdrachtgever, is de opdrachtgever alle kosten verbonden aan de reparatie en/of vervanging van de gebreken verschuldigd aan MijnEvent.nl. De opdrachtgever moet uitgaan van een vervangingswaarde die gelijk is aan de aanschafwaarde en is dit bedrag verschuldigd aan MijnEvent.nl .

5.4 In geval van vermissing of vervreemding van het gehuurde/aangebodene onder aansprakelijkheid van de opdrachtgever, is de opdrachtgever de aanschafwaarde van het gehuurde/aangebodene verschuldigd aan MijnEvent.nl .

5.5 In het geval dat de locatie niet (goed) toegankelijk is, zonder dat dit vooraf door de opdrachtgever gemeld is en er een akkoord door een projectleider bereikt is, is MijnEvent.nl gemachtigd om extra kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het gaat in een dergelijk geval om extra personeels-, vervoers- en leveringskosten.

Artikel 6 Annulering

6.1 Ingeval van annulering na het verstrekken van de opdracht is opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd:

6.1.1   Zes weken voor aanvang van het evenement mag kosteloos gestorneerd worden. In geval van annulering binnen deze termijn, zal de opdrachtgever MijnEvent.nl geen kosten verschuldigd zijn en zal MijnEvent.nl in het geval dat er al een (aan)betaling voldaan is, dit volledig terugstorten.

6.1.2   Bij annulering binnen zes weken voor aanvang van het evenement is de opdrachtgever 25% van het volledige bedrag verschuldigd. Dit omvat het overeengekomen bedrag of het opdrachtvolume zoals benoemd in de offerte.

6.1.3   Bij annulering binnen één week voor aanvang van het evenement is de opdrachtgever 100% van het bedrag verschuldigd. Wanneer de opdrachtgever het evenement en het daarbij gehuurde/aangebodene binnen een termijn van 7 dagen voor aanvang van het evenement annuleert, is de opdrachtgever vereist het volledige bedrag zoals benoemd in de offerte aan MijnEvent.nl te voldoen.

Artikel 7 Gebruik

7.1 Opdrachtgever mag het gehuurde/aangebodene niet voor een ander doel of op een andere plaats gebruiken dan is overeengekomen.

7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde/aangebodene te kopiëren, te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren of te vervreemden.

7.3 Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen de opdrachtgever en MijnEvent.nl kunnen door de opdrachtgever niet worden overgedragen aan derden.

7.4 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het gehuurde/aangebodene in gelijke staat, als waarin het gehuurde/aangebodene aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, wordt geretourneerd.

7.4.1   In het geval dat het gehuurde/ aangebodene bij het einde van de gebruiksperiode schade/gebreken vertoont, zal hiervan binnen 3 werkdagen melding gemaakt worden bij de opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd om binnen een termijn van 3 werkdagen kennis te nemen van de gebreken.

7.4.2  Na de termijn vernoemd in artikel 7.3.1 zal MijnEvent.nl alle kosten verbonden aan de reparatie en/of vervanging van de gebreken verhalen op de opdrachtgever. In een dergelijk geval geldt artikel 5.3.

7.5 Ingeval van vervoer van het gehuurde/aangebodene dient de opdrachtgever de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om schade aan het gehuurde/aangebodene te voorkomen.

7.6 Ingeval van vermissing of beschadiging van het gehuurde/aangebodene of in het geval dat de rechten van derden doen gelden op het gehuurde/aangebodene, is de opdrachtgever verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan MijnEvent.nl . In geval van vermissing of beschadiging gelden artikelen 5.3-5.4.

7.7 Herstelwerkzaamheden aan het gehuurde/ aangebodene worden uitsluitend door MijnEvent.nl uitgevoerd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Aansprakelijkheid in geval van schade.

8.1.1   De opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor schade aan het gehuurde/aangebodene. In geval van schade geldt artikel 5.3

8.1.2   Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van het gehuurde/aangebodene. In geval van verlies of diefstal geldt 5.4

8.2 Aansprakelijkheid in geval van schade of overlast bij derden.

8.2.1     De opdrachtgever is jegens derden aansprakelijk voor alle vormen van  

schade, waaronder begrepen overlast, (van derden) door of in verband met het gebruik van het gehuurde/aangebodene.

8.2.2 Opdrachtgever vrijwaart MijnEvent.nl tegen aanspraken van derden.

8.3 MijnEvent.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde/aangebodene.

8.4 MijnEvent.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet gebruik kunnen maken van het gehuurde/aangebodene door:

8.4.1   Weersomstandigheden;

8.4.2   Vooraf onbekende (locatie gebonden) ongemakken of;

8.4.3   Verandering van planning zonder dat MijnEvent.nl hiervan vooraf op de hoogte is gebracht.

8.5 Iedere aansprakelijkheid van MijnEvent.nl is beperkt tot het door opdrachtgever betaalde factuurbedrag.

Artikel 9 Ontbinding

9.1 Indien MijnEvent.nl als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kan voldoen, kan MijnEvent.nl overgaan tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst zonder dat jegens opdrachtgever een verplichting tot betaling van een schadevergoeding ontstaat.

9.2 MijnEvent.nl is gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in het geval dat de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt.

9.3 MijnEvent.nl en de opdrachtgever zijn beiden gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding in het geval dat de ander:

9.3.1   Een schuldenregeling met zijn crediteuren treft.

9.3.2   Surseance van betaling aanvraagt.

9.3.3   In staat van faillissement is verklaard.

9.3.4   Onder curatele wordt gesteld.

9.4 Indien ontbinding plaatsvindt als gevolg van een ernstige tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever, is de opdrachtgever ten minste het offertebedrag voor de overeengekomen periode en/of de afgesproken dienst en de daarbij behorende kosten verschuldigd, vergroot met een schadeloosstelling gelijk aan het offertebedrag vergroot met twee weken, in dergelijk geval wordt het recht op vergoeding van de bewijsbare schade, indien deze hoger mocht zijn, onverminderd.

Artikel 10 Geschillen

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan uit overeenkomsten gesloten met MijnEvent.nl zullen in eerste aanleg worden berecht door de Rechtbank te Zwolle.

Jouw event start hier...

Event aanmaken