Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Eventfull, gebruikster van deze voorwaarden, wordt hierna aangeduid als “Eventfull of MijnEvent.nl”. De te verhuren materialen of de aangeboden diensten, worden hierna aangeduid als “het gehuurde of aangebodene” en worden omschreven in de bij de overeenkomst behorende offerte/concept. Degene aan wie de materialen of diensten worden verleend, wordt aangeduid als “opdrachtgever”.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Eventfull en de opdrachtgever.

Artikel 3 Aanvang en einde

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan per gespecificeerde periode in hele dagen, weekenden en/of de vooraf afgesproken periode.

3.2 De periode gaat in op het moment dat het gehuurde/ aangebodene aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde/ aangebodene bij ontvangst te inspecteren en voor akkoord van ontvangst in goede staat te accepteren.

3.3 Indien opdrachtgever het gehuurde/ aangebodene niet op de overeengekomen datum en tijdstip komt afhalen dan wel in ontvangst neemt, blijft hij gebonden aan de overeenkomst en blijft de verplichting tot betaling van de huurprijs bestaan.

3.4 Het gehuurde/ aangebodene dient op de overeengekomen datum – tijdens openingstijden – aan Eventfull te worden geretourneerd of overeengekomen in het concept.

3.5 Indien het gehuurde/ aangebodene niet op de einddatum is geretourneerd, is opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Eventfull is alsdan gerechtigd het gehuurde/ aangebodene terug te laten halen. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Indien het terughalen van het gehuurde/ aangeboden op enigerlei wijze wordt vertraagd, is de opdrachtgever voor elke dag dat het terughalen wordt vertraagd een bedrag verschuldigd gelijk aan de prijs volgens offerte per dag verhoogd met een boete van 50 procent. Indien terughalen van het gehuurde/ aangebodene – deels – onmogelijk is, is opdrachtgever de vervangingswaarde van het gehuurde/aangebodene verschuldigd.

Artikel 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Vervoers-, laad- en loskosten worden duidelijk op de offerte en nota opgevoerd.

4.2 Alle opdrachten worden uitgevoerd van 100% van het bedrag is vooruitbetaald of als anders met je projectleider is vastgelegd. 

4.3 Voor het reserveren van bepaalde data, diensten en materialen worden aanbetalingen verlangt van ca. 20% van het offertebedrag, bij eventuele stornering worden deze gelden terug vergoed. Dit gaat in overleg met de projectleider en wordt vastgehouden binnen de offerte.

Artikel 5 Annulering

5.1 Ingeval van annulering na het verstrekken van de opdracht is opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd:

  • 6 weken voor aanvang mag kosteloos gestorneerd worden.
  • 25% van de huurprijs of opdrachtvolume bij annulering na 6 weken voor aanvang van het evenement.
  • volledige bedrag is verschuldigd bij annulering 7 dagen voor aanvang van het evenement.


Artikel 6 Gebruik

6.1 Opdrachtgever mag het gehuurde/ aangebodene niet voor een ander doel of op een andere plaats gebruiken dan is overeengekomen. Voorts is het opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde/ aangebodene te kopiëren, te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren of te vervreemden.

6.2 Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kunnen door de opdrachtgever niet worden overgedragen aan een derde.

6.3 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het gehuurde/ aangebodene in gelijke staat waarin het aan hem ter beschikking is gesteld wordt geretourneerd. Indien het gehuurde/ aangebodene bij het einde van de huur schade/gebreken vertoont, zal hiervan binnen 3 werkdagen melding maken bij de opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd om binnen een termijn van 3 werkdagen kennis te nemen van de gebreken. Na deze termijn zal Eventfull alle kosten verbonden aan de reparatie en/of vervanging van de gebreken verhalen op de opdrachtgever. De opdrachtgever moet uitgaan van een vervangingswaarde die gelijk is aan de aanschafwaarde.

6.4 Ingeval van vervoer van het gehuurde dient opdrachtgever de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om schade te voorkomen.

6.5 Ingeval van vermissing of beschadiging van het gehuurde of indien derden rechten doen gelden op het gehuurde, is opdrachtgever verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan Eventfull.

6.6 Herstelwerkzaamheden aan het gehuurde/ aangebodene worden uitsluitend door Eventfull uitgevoerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan het gehuurde. Tevens is huurder aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van het gehuurde.

7.2 De opdrachtgever is jegens derden aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen overlast, van derden door of in verband met het gebruik. Opdrachtgever vrijwaart Eventfull tegen aanspraken van derden.

7.3 Eventfull is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde/ aangebodene en het niet gebruik kunnen maken van het gehuurde/ aangebodene door:

  • weersomstandigheden;
  • vooraf onbekende locatie gebonden ongemakken of;
  • verandering van planning zonder dat Eventfull hiervan vooraf op de hoogte is gebracht.


7.4 Iedere aansprakelijkheid van Eventfull is beperkt tot het door opdrachtgever betaalde factuurbedrag.

Artikel 8 Ontbinding

8.1 Indien Eventfull als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kan voldoen, kan Eventfull overgaan tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst zonder dat jegens opdrachtgever een verplichting tot betaling van een schadevergoeding ontstaat.

8.2 Eventfull is gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst indien opdrachtgever niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst nakomt.

8.3 Eventfull en de opdrachtgever zijn beiden gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding indien de ander:

  • een schuldenregeling met zijn crediteuren treft
  • surseance van betaling aanvraagt
  • in staat van faillissement is verklaard
  • onder curatele wordt gesteld

8.4 Indien ontbinding plaatsvindt als gevolg van een ernstige tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever, is de opdrachtgever in ieder geval de offerteprijs voor de overeengekomen huurperiode en/of de afgesproken dienst en de daarbij behorende kosten verschuldigd, vermeerd met een schadeloosstelling gelijk aan de huurprijs voor twee weken, zulks onverminderd het recht op vergoeding van de bewijsbare schade indien deze hoger mocht zijn.

Artikel 9 Geschillen

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan uit overeenkomsten gesloten met Eventfull zullen in eerste aanleg worden berecht door de Rechtbank te Zwolle.

Jouw event start hier...

Event aanmaken